PM Enterprises

Firma PM Enterprises świadczy usługi w zakresie:

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe opisy dotyczące celu, metodologi i zakresu prac obejmujących poszczególne usługi. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Chętnie dostarczymy wszelkich niezbędnych informacji.

Wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jej zorganizowanej części, udziałów lub akcji

Cel wyceny: określenie szacunkowej wartości w związku z przeprowadzaniem transakcji kupna/sprzedaży, zmiany właściciela, zmiany stosunków własnościowych, przekształcenia i reorganizacji, fuzji i przejęcia, testy na utratę wartości aktywów, dla celów podatkowych (m.in. wniesienie udziałów/akcji do FIZ), w związku ze sporami ( w tym sprawy rozwodowe).

Stosowane metody wyceny:

Procedura postępowania:

 1. zgłoszenie zapotrzebowania i określenie celu wyceny wspólnie z klientem, podpisanie z klientem umowy o zachowanie poufności przekazanych danych
 2. przygotowanie przez klienta danych, niezbędnych do wykonania wyceny, w tym m.in. danych identyfikujących wycenianą firmę, danych finansowych za ostatnie 3 lata działalności (o ile firma/przedsiębiorca prowadziła działalność w tym okresie), prognoz na najbliższe 3 lata (w razie problemów pomagamy klientom w analizie danych i przygotowaniach budżetów, co dla wielu firm jest także cennym doświadczeniem), jak też podpisanie umowy o wykonanie wyceny
 3. wizyta w przedsiębiorstwie/spółce w celu omówienia przedłożonych danych, możliwych rozwiązań, jak też proponowanych metod wyceny
 4. przygotowanie wyceny zgodnie z zaleceniem klientami, ale też uzgodnionym z nami zakresem
 5. przedłożenie wstępnej wersji raportu z wyceny
 6. przygotowanie i przekazanie końcowego raportu (najczęściej 3 wydruki), wystawienie faktury

Wyceny znaków towarowych, oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych

Cel wyceny: określenie szacunkowej wartości w związku z przeprowadzaniem transakcji kupna/sprzedaży, zmiany właściciela, zmiany stosunków własnościowych, przekształcenia i reorganizacji, fuzji i przejęcia, dla celów podatkowych, w związku ze sporami (w tym sprawy rozwodowe).

Stosowane metody wyceny:

Procedura postępowania:

 1. zgłoszenie zapotrzebowania i określenie celu wyceny wspólnie z klientem, podpisanie z klientem umowy o zachowanie poufności przekazanych danych
 2. przygotowanie przez klienta danych, niezbędnych do wykonania wyceny, w tym m.in. danych identyfikujących wycenianą firmę, danych finansowych za ostatnie 3 lata działalności dla firmy (o ile firma/przedsiębiorca prowadziła działalność w tym okresie), prognoz na najbliższe 3 lata (w razie problemów pomagamy klientom w analizie danych i przygotowaniach budżetów obejmujących przewidywane nakłady na rozwój wartości niematerialnych i prawnych), jak też podpisanie umowy o wykonanie wyceny
 3. wizyta w przedsiębiorstwie/spółce w celu omówienia przedłożonych danych, możliwych rozwiązań, jak też proponowanych metod wyceny
 4. przygotowanie wyceny zgodnie z zaleceniem klientami, ale też uzgodnionym z nami zakresem
 5. przedłożenie wstępnej wersji raportu z wyceny
 6. przygotowanie i przekazanie końcowego raportu (najczęściej 3 wydruki), wystawienie faktury

Optymalizacja procesów biznesowych, ocena standingu finansowego firmy

Cel: przygotowanie opinii/raportu na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, możliwych zmian organizacyjnych, oceny projektu inwestycyjnego, biznes planu, budżetu, optymalizacji kosztów.

Procedura postępowania:

 1. zgłoszenie zapotrzebowania i określenie celu opinii/raportu wspólnie z klientem, podpisanie z klientem umowy o zachowanie poufności przekazanych danych
 2. przygotowanie przez klienta danych, niezbędnych do wykonania opinii, w tym m.in. danych firmy, jak też podpisanie umowy o wykonanie raportu/opinii
 3. wizyta w przedsiębiorstwie/spółce w celu omówienia przedłożonych danych, możliwych rozwiązań, jak też proponowanych zmian lub zakresu raportu
 4. przygotowanie raportu zgodnie z zaleceniem klientami, ale też uzgodnionym z nami zakresem
 5. przedłożenie wstępnej wersji raportu
 6. przygotowanie i przekazanie końcowego raportu (najczęściej 3 wydruki), wystawienie faktury

Warsztaty i szkolenia w formule coachingowej

Coaching to rozwijanie i uwalnianie potencjału oraz osiąganie założonych celów. Jest to także znakomite narzędzie do rozwijania kompetencji oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, nadarzających się możliwości oraz szans. Korzystając z możliwości jakie daje coaching stale się rozwijamy i pogłębiamy naszą wiedzę.

Naszą ofertę kierujemy głównie do małych, średnich oraz dużych firm. Jesteśmy elastyczni i dysponujemy autorskimi narzędziami coachingowymi, które zostały sprawdzone w trakcie zrealizowanych projektów.

Cel: przygotowanie szkolenia, warsztatu w formule coachingowej w zależności od potrzeb klienta.

Procedura postępowania:

 1. zgłoszenie zapotrzebowania i określenie celu szkolenia/warsztatu, podpisanie z klientem umowy o zachowanie poufności danych i informacji, jakie mogą się ujawnić w trakcie realizacji umowy
 2. przygotowanie przez klienta infrastruktury niezbędnych do wykonania szkolenia/warsztatu
 3. wizyta w przedsiębiorstwie/spółce w celu omówienia złożonego zapotrzebowania i ustalenia możliwych rozwiązań
 4. przeprowadzenie szkolenia/warsztatu zgodnie z zaleceniem klientami, ale też uzgodnionym z nami zakresem i harmonogramem
 5. poinformowanie klienta o zakończeniu realizacji umowy
 6. przedłożenie faktury